Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Serviciul de evidenta persoanelor

Serviciul evidenţa persoanelor are următoarele atribuţii principale:

– coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate; a cărţilor de alegător, precum şi  a altor documente in sistem de ghişeu unic;

– coordonează organizarea, funcţionarea, conservarea şi exploatarea evidenţelor manuale deţinute de serviciile publice comunitare locale, in conformitate cu prevederile legale, ordinele şi instrucţiunile care reglementează acest domeniu;

– monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de către serviciile comunitare locale, in scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identităţi false, pentru prevenirea acestor situaţii;

– verifică calitatea datelor furnizate Registrului naţional de evidenta a persoanelor de către serviciile publice comunitare locale;

– colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu atribuţii pe linia întocmirii şi eliberării documentelor de identitate, mişcării populaţiei şi evidenţei acesteia;

– comunică date referitoare la persoane fizice, solicitate de instituţiile cu atribuţii in domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justiţie, administraţii financiare, agenţi economici, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice, in temeiul legii;

– efectuează verificările solicitate de personalul Ministerul Administraţiei şi Internelor cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, suspecte sau prinse in flagrant, victime ale unor accidente sau infracţiuni, readmise etc.;

– asigură soluţionarea, în termenul legal, a petiţiilor cetăţenilor;

– ţine legătura cu şefii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pentru cunoaşterea nemijlocită a stadiului şi modului de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin;

– pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;

– asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii, in scopul realizării operative şi de calitate a atribuţiilor de serviciu;

– oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu publicul;

– asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate;

– asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;

– coordonează şi controlează metodologic activitatea de eliberare a cărţilor de identitate şi de alegător de către serviciile publice comunitare locale

– monitorizează calitatea informaţiilor cu care este actualizat Registrul naţional de evidenţă a persoanelor şi formulează propuneri in vederea optimizării aplicaţiilor informatice;

– colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române ori cu alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru realizarea atribuţiilor comune;

– centralizează şi transmite Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, situaţiile statistice şi rapoartele de analiză, întocmite lunar, trimestrial şi semestrial, de către serviciile publice comunitare locale, referitoare la principalele activităţi desfăşurate in domeniul eliberării actelor de identitate;

– asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în propria activitate şi respectă cerinţele ISO 9001 precum şi procedurile aplicabile activităţii pe care o desfăşoară.

 

 

Compartimentul ghişeu unic are următoarele atribuţii principale:

– coordonează şi controlează metodologic activitatea de primire a cererilor şi de eliberare a documentelor, în cadrul ghişeului unic, de către serviciile publice comunitare locale;

– verifică condiţiile în care s-au eliberat acte de identitate, ca urmare a declinării unei identităţi false ori modalităţile de contrafacere a actelor de identitate şi propune măsuri in domeniul prevenirii acestor situaţii;

– colaborează cu structurile subordonate Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, ale Direcţiei Generale de Paşapoarte, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, pentru realizarea sarcinilor comune, precum şi în scopul optimizării activităţii specifice;

– asigură soluţionarea petiţiilor pe probleme specifice şi urmăreşte rezolvarea acestora in termenul legal;