Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, a fost înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare şi ca urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 10/2005 funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice judeţene.

 

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016.

Scopul prelucrării datelor personale este: întocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor pentru cunoașterea numărului, a structurii şi a mişcării populaţiei pe teritoriul României; contribuirea la ținerea evidenței electorale și obținerea de statistici cu privire la populație.

 

În scopul realizării atribuţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de actele normative menţionate anterior, instituţia noastră prelucrează prin mijloace automatizate şi manuale următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și, în activitatea de valorificare a informațiilor din Registrului naţional de evidenţă a persoanelor, conform prevederilor legale, acestea pot fi comunicate următorilor destinatari sau categorii de destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia; parteneri contractuali ai operatorului; autorități judecătorești; autorități publice centrale/locale; instituții care prestează servicii sociale și de sănătate; furnizorii de servicii și de bunuri; birouri de credit; societăți bancare; societăți de asigurare și reasigurare; casele de asigurări de sănătate județene; Institutul Naţional de Statistică; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Casa Naţională de Pensii Publice; Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate; Guvernul României; Autoritatea Electorală Permanentă; instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției; instituții publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitătile de executare silită prevazute de lege; Ministerul Finantelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; instituții cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al asistenței și ocrotirii sociale a bătrânilor. La acestea se pot adăuga și alte entități de drept public sau privat, în condiţiile legii.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor:

În conformitate cu legislația națională (OG nr. 84/2005, OUG nr. 97/2005, HG nr. 1375/2006, Legea nr. 119/1996, HG nr. 64/2011) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE) în vigoare, instituția noastră are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Instituția prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor, birourilor, compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

-relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

-îndeplinirea atribuțiilor legale privind producerea/eliberarea actelor de identitate

-îndeplinirea atribuțiilor legale privind gestionarea actelor de stare civilă

-îndeplinirea atribuțiilor legale privind valorificarea datelor

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (conform articolului 6 alin. 1 litera c) din Regulamentul 679/2016

 

Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul instituției  sunt următoarele:

Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice: nume, prenume, semnătură, detalii de contact (număr de telefon personal, adresă de email, adresă de domiciliu/reședință).

Pentru producerea/eliberarea actelor de identitate: CNP, nume, prenume, prenume tată, prenume mamă, sex, loc și dată naștere, domiciliul actual, domiciliul anterior (la schimbări de domiciliu), serie și număr CI/BI, nume anterior, stare civilă, situație militară, studii și ocupația actuală, copii minori (nume și prenume, data nașterii, localitatea și județul de naștere), poza.

Pentru gestionarea actelor de stare civilă: CNP, nume, prenume, prenume tată, prennume mamă, sex, loc și dată naștere, domiciliul actual, domiciliul anterior, serie și număr CI/BI, nume anterior, stare civilă.

Pentru valorificarea datelor: Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât cei prevăzuți de lege, cât și cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal în condițiile obținerii consimțământului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligați să utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii;

Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal: Datele sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor, birourilor, compartimentelor din cadrul instituției, de relații publice, petiționare, formulare puncte de vedere, îndeplinirea atribuțiilor legale și de valorificare, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile persoanei vizate și modul de exercitare al acestora: Conform prevederilor legale aplicabile, persoana vizată beneficiază de :

  • Dreptul de acces (cf art 15 din R 679/2016)
  • Dreptul de  rectificare (cf art 16 din R 679/2016)
  • Dreptul de  ștergere (cf art 17 din R 679/2016)
  • Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal- (cf art 18 din R 679/2016)
  • Dreptul la opoziție a prelucrării datelor cu caracter personal- (cf art 21 din R 679/2016)
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.
  • Dreptul de informare cu privire la incidentele de securitate.
  • Dreptul de a retrage consimțământul.
  • Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Adresa: Mun . București , Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1 cod poștal 010336;

Tel. +40.318.059.211; Fax.+40.318.059.602;

e-mail anspdcp@dataprotection.ro