FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

– date de stare civilă(numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

– date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii;

– date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;

– date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situaţia în care o persoana fizică solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, spre competenta soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.

Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării , Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicitî comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:

– Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor – pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001);

Taxa pentru furnizarea datelor este diferenţiată în functie de volumul acestora, astfel:

– taxele pentru furnizarea datelor sunt stabilite la 1 leu / persoană  şi se achită în contul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care înregistrează cererile; în conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa extrajudiciară de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv OUG nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, fiecare cerere va fi timbrată cu un timbru fiscal în valoare de 5 lei .

– pentru cererile la care se solicită un volum mare de date cu caracter personal, ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei /oră exploatare sistem informatic central sau 7 lei/oră exploatare sistem informatic teritorial; potrivit prevederilor art.11 alin.(3) (4) si (5) din OUG nr.97/2005, furnizarea datelor se face în condiţiile stabilite de lege, pe baza de protocol, încheiat între MAI, prin CNABDEP, şi beneficiar, care va conţine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, volumul şstructura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de protecţie şi securitate a datelor prevăzute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obligă să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia şi confidenţialitatea acestora.

Potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către :

– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

– casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

– Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

– instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;

– Poliţia locală;

– alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Pentru cererile depuse, modalitatea de achitare este stabilită de fiecare serviciu sau consiliu local în parte.

Cererile se timbrează cu timbru fiscal în valoare de 5 lei, în conformitate cu prevederile HG 1309/2012 privind taxa extrajudiciară de timbru, cu modificările şi completările ulterioare respectiv OUG nr. 70/2009 pentru modificare şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal.