Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Eliberarea formularelor multilingve

Informații furnizate de Comisia Europeană și de Statele membre cu privire la conținutul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE)nr. 1024/2012 (articolul 21)

                               Text comun

Informații privind circulația anumitor documente oficiale între Statele member

În temeiul Regulamentului, care promovează libera circulație a cetățenilor,  începând cu data de 16februarie 2019 anumite documente oficiale și copiile lor certificate sunt scutite de obligația delegalizare și de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în  statele  membre ale Uniunii Europene.

Astfel, pentru aceste documente puteți solicita un formular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii și apostilării acestora. Scutirea de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor și copiilor lor certificate eliberate de autoritățile publice ale unui Stat membru și prezentate autorităților publice ale unui alt Stat membru. Este vorba de documentele următoare:

– documentele eliberate de o instanță sau de un funcționar al unei instanțe;

– documentele administrative

– actele notariale;

– certificatele oficiale înscrise pe documente private;

– documentele diplomatice și consulare.În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele

enumerate mai jos:

– nașterea;

– decesul;

– faptul că o persoană este în viață;

– numele;

– căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;

– divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

– parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;

– desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;

– filiația sau adopția;

– domiciliul și/sau reședința;

– cetățenia;

– absența cazierului judiciar;

– calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau

la alegerile locale într-un alt stat membru.

Mențiunile cu caractere evidențiate indică existența unui formular standard multilingv pentru acest documente. Vă atragem atenția asupra faptului că nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.

Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru și trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește.

Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autoritățile respectivului Stat membru trebuie să accepte o copie certificate întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.

Mai multe informații cu privire la regulament și la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e-justiție: https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms.

Eliberarea formularelor standard multilingve

Temei legal:

Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificara cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Acte necesare eliberării:

Pentru solicitarea formularului standard multilingv se vor prezenta următoarele acte:

  • cerere
  • certificatul de stare civilă ( naştere, căsătorie, deces, după caz ) în original,
  • actul de identitate în original ( în funcţie de situaţie )

Dovada identității se poate face cu:

  • Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează cu actul de identitate.
  • Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească formulare multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea.
  • Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.
  • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează cu paşaport valabil.
  • Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimeză cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr.362/2005.

   Documentele cu care se face dovada identității trebuie să  fie  în termen de valabilitate.