Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regulament UE 2016/1191

Anexa 7 la Îndrumare

Informații furnizate de Comisia Europeanăși de Statele membre cu privire la conținutul
Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare
a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 1024/2012 (articolul 21)

Text comun

Informații privind circulația anumitor documente oficiale între Statele membre

În temeiul Regulamentului, care promovează libera circulație a cetățenilor, începând cu data de 16
februarie 2019 anumite documente oficiale și copiile lor certificate sunt scutite de obligația de
legalizare și de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în Statele membre ale Uniunii Europene.
Astfel, pentru aceste documente puteți solicita un formular standard multilingv, pentru a evita
necesitatea traducerii și apostilării acestora. Scutirea de obligația de legalizare și de formalitatea
apostilei se aplică numai documentelor și copiilor lor certificate eliberate de autoritățile publice ale
unui Stat membru și prezentate autorităților publice ale unui alt Stat membru. Este vorba de
documentele următoare:
– documentele eliberate de o instanță sau de un funcționar al unei instanțe;
– documentele administrative;
– actele notariale;
– certificatele oficiale înscrise pe documente private;
– documentele diplomatice și consulare.
În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele
enumerate mai jos:
– nașterea;
– decesul;
– faptul că o persoană este în viață;
– numele;
– căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;
– divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;
– parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de
parteneriat înregistrat;
– desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat
înregistrat;
– filiația sau adopția;
– domiciliul și/sau reședința;
– cetățenia;
– absența cazierului judiciar;
– calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau la
alegerile locale într-un alt stat membru.
Mențiunile cu caractere evidențiate indică existența unui formular standard multilingv pentru aceste
documente. Vă atragem atenția asupra faptului că nu toate formularele standard se eliberează în
toate statele membre.

Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru și trebuie prezentat
împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește.
Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în
locul originalului, autoritățile respectivului Stat membru trebuie să accepte o copie certificată
întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.
Mai multe informații cu privire la regulament și la formularele standard multilingve pot fi găsite pe
portalul european e-justiție: https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms.