Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Eliberarea extraselor multilingve de naștere, căsătorie, deces

Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea, căsătoria şi decesul

 Temei legal:

H.G. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile competente ale statelor părţi la Convenţia nr. 16 sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române ca având aceeaşi valoare juridică ca şi certificatele/extrasele de stare civilă emise de statele părţi la Convenţia nr. 16 (art. 1 alin. (2)  lit. b) din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul, denumite în continuare extrase multilingve, eliberate de autorităţile române, sunt documente cu aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr. 16, precum și  în faţa misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cu excepţia situaţiei când necesitatea prezentării certificatului de stare civilă în original în faţa acestor autorităţi este prevăzută în mod expres prin dispoziţiile legale în vigoare. (art. 2 din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16 de către autorităţile competente ale statelor părţi la această convenţie, altele decât România, sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă(art. 4 din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Cererea privind eliberarea extrasului multilingv (anexa nr. 4 din H.G. 727/2013) poate fi adresată (art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16):

–  S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă;

–  S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu/reşedinţă al solicitantului.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite. Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială(art. 7 alin.(1)din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Extrasele multilingve se eliberează numai cetăţenilor care posedă act/document de identitate valabil , atât la data depunerii cererii, cât şi la data eliberării, care poate fi:

  • buletinul de identitate/cartea de identitate  sau  cartea de identitate provizorie- pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară;  minorii în vârstă de peste 14 ani , deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu,  asistaţi, după caz,  de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea de eliberare a extrasului multilingv;
  • paşaport valabil –  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România;
  • documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător –  pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene  şi ai Confederaţiei Elveţiene;
  • permis de şedere temporar sau pe termen lung ori,  după caz,  paşaport , emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2005 – pentru apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România.

(art. 7 alin.2-6 din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16)

În situaţia în care cererile de eliberare a extraselor multilingve sunt făcute prin împuternicit, la cerere se vor ataşa:

-Documentul cu care se face dovada identităţii de către persoana împuternicită, în original şi copie;

– Procura specială autentificată în original;(se acceptă procura notarială, procură consulară nu şi procură avocaţială)

La cerere, solicitanților li se pot elibera concomitent mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiași act de stare civilă.(art. 10 din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, prin Serviciul Central de Stare Civilă, întreprinde măsuri pentru procurarea extraselor multilingve, la cererea următoarelor categorii de persoane:

–       cetățenilor străini care s-au adresat misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine acreditate în România şi ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România;

–       cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României sau Ministerului Afacerilor Interne;

–       apatrizilor care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României sau Ministerului Afacerilor Interne şi ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România.

  Extrasele multilingve NU SE APOSTILEAZA, ci se recunosc ca atare in statele semnatare ale Convenţiei nr. 16.

 ŢĂRI SEMNATARE ALE CONVENŢEIEI nr. 16 DE LA VIENA

 1. Austria,

2. Belgia

3 Bosnia şi Herţegovina

4. Croaţia

5. Elveţia,

6. Franţa,

7. Germania,

8. Grecia,

9. Italia,

10. Luxemburg,

11. Lituania,

12. Macedonia,

13. Muntenegru,

14. Moldova,

15. Olanda,

16. Polonia,

17. Portugalia,

18. Spania,

19. Slovenia,

20. Serbia,

21. Turcia.

22. Bulgaria

23. Estonia

24. România