Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transcrieri de acte

PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE

– TRANSCRIEREA – este reglementată de LEGEA 119/1996, privind actele de stare civilă, republicată şi HG 64/2011, pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române.

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază.

La preluarea dosarului prin care se solicită aprobarea de transcriere a unui certificat de stare civilă din străinătate, trebuie să se stabilească următoarele:

a) dacă titularul certificatului sau extrasului de naştere, căsătorie sau de deces este cetăţean român;

b) dacă mai există un alt act transcris/înscris;

c) domiciliul din ţară al titularului certificatului/extrasului de stare civilă;

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerea acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, la care România a aderat prin O.G. nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se apostilează.

b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate / convenţii / acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute la lit. a sau b se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 1092 alin. (2) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Cererea de transcriere, se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul actului şi se face în nume propriu, sau prin împuternicit cu procură specială autentificată. La cerere se ataşează şi o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu s-a mai solicitat transcrierea/înscrierea ori reconstituirea certificatului în registrele de stare civile române din ţară/străinătate.

Minorii în vârstă de peste 14 ani, solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriuasistat de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore; în cazul în care părinţii au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere, poate fi oricare dintre cele două primării  pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unia dintre părinţi.

Pentru cetăţenii români de peste 18 ani cu domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară (cu avizul prealabil al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara), iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului Sectorului 1 al mun. Bucureşti (cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor al mun. Bucureşti).

Pentru stabilirea primăriei administrativ-teritoriale competente să întocmească actul, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate prezintă dovada eliberată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară.

În cazul transcrierii certificatului/extrasului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia au domiciliul.

În cazul transcrierii certificatului/extrasului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sauprimarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu Certificatul de depunere a jurământului de credinţă, eliberat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sau misiunile diplomatice sau oficiile cnsulare ale României, adresează cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate, la Direcţia de Stare Civilă a sectorului 1 al mun. Bucureşti; persoanele care se legitimează cu permis de şedere permanentă,eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări, care atestădomiciliul în România, vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care se legitimează cu paşaport expirat sau titluri de călătorie, şi sunt în imposibilitatea de a se legitima cu un document valabil vor solicita Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de la ultimul loc de domiciliu, eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistraţi în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; în baza dovezii şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătoriese va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă.

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, o fotocopie şi traducerea legalizată a acestuia, precum şi următoarele documente:

Fotocopii ale certificatelor de stare civilă, fotocopii ale actelor de identitate sau paşaport, după caz.

Declaraţii notariale, din partea ambilor soţi cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care, în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie.

În situaţia în care părinţii minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea certificatului va da o declaraţie, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, cu privire la domiciliul minorului; în cazul în care transcrierea este solicitată de împuternicit, se va solicita declaraţie notarială cu privire la domiciliul minorului, dacă în cuprinsul împuternicirii nu se face referire la acest aspect.