Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Furnizari date

Din data 25 mai 2018 devine aplicabil un nou Regulament General de Protectia Datelor nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) elaborat de catre Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter Personal (ANSPDCP) autoritatea de supraveghere in domeniu, aliniindu-se reglementarilor la nivel european.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016 fiind una din atribuțiile conferite de lege instituției noastre.
Scopul prelucrării datelor personale este: întocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor pentru cunoașterea numărului, a structurii şi a mişcării populaţiei pe teritoriul României.

În scopul realizării atribuţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de actele normative speciale în domeniu, instituţia noastră prelucrează prin mijloace automatizate şi manuale următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului, Operatorii de date cu caracter personal vor trebui sa numeasca un DPO – data privacy officer – o persoana care este responsabil in numele companiei de legalitatea si conformitatea procesele de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal. Astfel, la nivelul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara a fost numit responsabil cu protecția datelor:
d-na CADIA LAURA – ADRIANA – consilier juridic
date contact: tel: 0254232510 int. 13
fax: 0254232511

INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

Persoanele fizice sau juridice sunt îndreptatite a solicita datele prevazute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Potrivit dispozitiilor art.5 ale acestui act normativ, sunt informatii de interes public urmatoarele:
a)actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Potrivit art.12 din Legea nr.544/2001, se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, urmatoarele informatii, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

Potrivit prevederilor art. 21 din Legea 544/2001 :
(1)Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2)Impotriva refuzului prevăzut la alin.1 se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştiinţă de către persoana lezată.
(3)Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Potrivit prevederilor art. 22 din Legea 544/2001 :
(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.